Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag. Fertaal de fòlgende woarden in ut Franekers: Accordeonist, modderschuit, modeshow. Stuer jimme antwoard foar 15 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske!Continue Reading