Opwarmer 5 Mei 2023 Groat Franeker Diktee

Donderdâg 2 november 2023 is ut 2e Groat Franeker Diktee. Dit is de 5e opwarmer. Wat is ut just skreven sinonym foar ompiele? a.    Omgriëme b.    Omgrime c.    Omgrieme d.    Ômgrieme   Bij de folgende opwarmer geve we jim ut goeie antwoard. Útslâg foaruge maand (april) Antwoard foaruge kear (april): a. In de zinContinue Reading

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag. Fertaal de fòlgende woarden in ut Franekers: Accordeonist, modderschuit, modeshow. Stuer jimme antwoard foar 15 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske!Continue Reading