Opwarmer 3 – 29 maart 2023

Opwarmer 3

Donderdâg 2 november 2023 is ut 2e Groat Franeker Diktee. Dit is de 3e opwarmer.

Wat betekent: Sij mist wel faker un slag

A. Se het ut wel faker mis
B. Se komt te laat foar un koopke
C. Se spoart nyt helendal
D. Alle bovenstaande betekenissen binne goëd

Opwarmer 3 Groat Franeker Diktee

 

Bij de folgende opwarmer geve we jim ut goeie antwoard.

Útslâg foaruge maand (febrewary)

Ut antwoord fan de opwarmer in febrewary: Sil ik der daliks noch even naar siën? was A. 3 fouten. Dit mut ut weze: Sil ik der daluks nòg even naar sien?
Taalregel: De u: As stomme klank in útgangen as – luk en-ug. Je hoare un u. Mar in ut
Nederlâns (-lijk en -ig) en ut Frys (-lik en -ig) is ut geen “s