Opgave 2 – 6 september 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim idere week metdoën an un priisfraag.

Fertaal in ut Franekers: ‘het heeft niet zo mogen zijn’
Stuer jimme antwoard foar 9 september naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te vermelden!

Foarproêfke 2 foar ut Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (30/8)

Wat is der met dyn fyts gebeurd as dy ‘naar fan gychem’ is?
c. Dan is dy fyts naar de barrebysjes
Taalregel: De y, de y wurdt skreven in un sloaten lettergreep en kòrt útsproken.