Projekten ôfronden

Franeker Woardeboek deel 1 en 2 (2021)
Ut earste deel is ut Woardeboek. In ut tweede deel staat de index, de fergelikingen met ut Bildts, ut Frys en ut Liwwarders en kernen en gehuchten in Waadhoeke. Ut 2 deluge woardeboek is te koop (€ 25,00) bij de Franeker boekhânels. Dêrnaast kinne je ut ok kope bij ut Historisch Centrum Franeker (HCF). En in ônze winkel.

2e druk Taalgids foar ut Franekers.(200 pag.).
Deur Wim Aalbers, met steun fan Genoaten. Te koop (€ 16,00) in ônze winkel

Út ut Foarwoard:
Dit is geen learboek. Earder un naslagwerkje. Haal der út wat je dinke noadug te hewwen. Brúk dêrbij foaral de Inhoudsopgave. At je gewoan op je gefoël ôfgaan, komme je un heel end. De Gids is der om onsekerheden furt te nimmen. Ik mag lije dat de lezers hun houwe an ut mòtto fan ut Genoatskap: Franekers bruke komt earst, Geef skrive kin altyd nòg Mar at je dan in ut Franekers skrive wille, probear ut dan goëd te doën en laat dit boekje je dêrbij helpe. Is ut je dan nòg allemaal te droog, dan kinne je je nòg altyd fermake met de rymkes en sêgjes dy der tussendeur staan.

Dit is al weer de 2e. druk, met meer blâdsiden, útgebreidere spellingsregels ensufoart. (1e. druk is útferkòcht). Taalgids en Gemeente Waadhoeke

Unieke aanbieding
Franeker Woardeboek beide delen tegare met de Taalgids niët € 41,00 mar € 35,00. Kyk maar in ônze winkel.

Nijntje in ut Franekers.
Fertaald deur Annalies van der Pòl-Bouma.

Te koop (€ 7,95) in ônze winkel, bij de Franeker boekhânels en fia Bol.com.

 

 

Merijntsje in ut Planetarium. 
Spesjaal skreven foar kynders fan 5 tòt 10 jaar deur Annalies van der Pòl-Bouwma. Illustrasys fan André Philips.

Te koop (€ 3,95) in ônze winkel, ut Planetarium en bij de Franeker boekhânels 

 

 

Skandebankjes.
Deur Theo Kuipers. Ferhalen over Franekers dy rôn 1800 saken útspookten dy nyt deur de beugel konnen. Naar anleiding fan gerechtsstukken út ut archief fan Tresoar.

Út ut Foarwoard:
De ferhaaltsys hewwe allemaal te maken met Franeker en ut doën en laten fan hur bewoaners. Dat doën en laten het foaral te krijen met de skaduwkanten fan ut leven. In dy skaduw speule um saken ôf dy ut daglicht nyt altyd ferdraagt. Mar je komme dêr wel in kontakt met un ander Franeker en foaral met andere Franekers as in de skiedenisboeken fan Hallema en Algra beskreven is. Faak binne ut Franekers dy bij de geboarte un ferkeard lòtsje trokken hewwe en an de onderkant fan de samenleving probearden te overleven. Maar skyn bedriigt, want ok boven in de boom hange ròtte appels!
De ferhalen binne allegaar waar gebeurd. Se binne baseard op bronnen dy bewaard bleven binne in de argiven fan ut Nedergerecht, ut Hòf fan Fryslân, de Arrondissementsrechtbank en de Franeker Akademy. Se wurde allemaal bewaard bij Tresoar in Leewarden. Un spesjale bron, dy in feul ferhalen un humoristise rol speult, is ut bijnamenboekje De Keutelstoker . Dit boekje, dat baseard is op un hânskrift fan Paulus Scheltema, is in 1977 útgeven deur Telenga’s Drukkerij B.V. Ut bevat su ‘n 600 bijnamen fan Franekers út de perioade tussen ruwweg 1750 en 1825 en dat is krekt de perioade wêrin de meeste ferhalen hun ôfspeule. Maar de lijst met bijnamen kon ok ânfuld wurde, want in de argyfstukken komme ok bijnamen foar dy nyt staan in ut werk fan Scheltema. Of lúster naar de Podcast Skandebankjes op Spotify.

Te koop in ônze winkel foar € 15,00

Stikkers

Hoe kinne we ut Franekers op un ludike manier onder de ândacht bringe? dòchten un paar Genoaten en na wat harsensskrabben bòrrelden der wat spreuken op dy hiernaast en hierronder sien te binnen. 
At je se in een keer allemaal hewwe wille, dan binne se per fel fan 6 bij ut genoatskap te bestellen, kyk maar in ônze winkel.

Franeker sêgjes op stikkers | Franekers ferbynt

 

Ut Groat Franeker Diktee

Een kear per jaar un diktee in ut Franekers te òrganisearen op basus fan un paar hoofdstukjes út de Taalgids. De earste kear was un geweldug feestje neffens de media:

By de tweede edysje hewwe wy ok wear de noaduge andacht had.

Op stapel

Ferhalen en gedichten
Ut hele jaar kinne ferhalen en gedichten in ut Franekers instuerd wurde. Se wurde allemaal op disse site publiseard in de oarspronkeluke en kòrrisjearde tekst. Elk jaar in oktober wurde de 3 mooiste ferhalen en 3 mooiste gedichten deur ut Genoatskap útsòcht en krije un pryske. At ut de moeite weard is, kin ut Genoatskap probeare un seleksy fan de ferhalen en gedichten te bundelen en út te geven.

Kursus Franeker deur en deur
De kursus sil bestaan út 5 tòt 7 bijeenkomsten en sil nyt allenug gaan over ut Franekers. Ut Franekers komt in elke bijeenkomst un bitsy fan werom. Ut sil su feul mogeluk de foërtaal weze, mar as goeie Franekers sille de kursusleiders hun anpasse wêr noadug. 

  1. De histoary fan Franeker in woard en beeld tot 1900.
  2. De histoary fan Franeker in woard en beeld tot fandaag.
  3. Bisondere gebouwen en plakken in de stâd.
  4. Franeker kommersjeel
  5. Franeker kultureel
  6. Gemeenteluke plannen op kòrte en lange termyn fan Franekeradeel/Wâdhoeke.