Opgave 3 – 13 september 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim metdoën an un priisfraag.

Wat betekent te fiter hewwe?

a) met mekaar ferbine

b) je haaste

c ) iemand foar de gek hewwe

d ) 2 ferskillende soarten feters in de skoenen hewwe

Stuer jimme antwoard foar 17 september naar: info@genoatskap.fr

Foarproêfke 2e Groat Franeker Diktee

 

Útslâg foaruge week (6/9)

Fertaal in ut Franekers: “Het heeft niet zo mogen zijn” is:

“Ut het nyt su weze maggen”

Taalregel: At ut hulpwerkwoard ‘hewwe’ samengaat met 2 werkwoarden, dan is een derfan altyd un foltooid deelwoard. En dat komt altyd achteran.