Opgave 10 – 1 november 2023

Mòrgen, 2 november 2023, fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. Dit is ut laatste foarproêfke!

Wat is un krinkjespuier?
a. Un baby dy’t groate kringen in ut laken achterlaat
b. Un Franeker kontsykiker
c. Un brânwearman dy’t, rondsys makend met de brânspuit, de brân probeart te blussen.
d. Un hangouwere dy’t de fliber fan de prúmtabak op ‘e stoep spuide, wêrdeur brune krinkjes ontstônen.
Stuer jimme antwoard foar 2 november 18.00 uer naar: info@genoatskap.fr
Foarproêfke 10 Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (25/10)

De dry spellingsfouten in de sin:
Hy froeg tefeul foor dy húzen binne:
Hij froêg tefeul foar dy huzen.
Dus antwoard b. 4
Taalregel: De u, útsproken as ú, komt in un open lettergreep at de klemtoan derop falt, suas in huzen, ruke. Hier ferfalt de accent aigu (streepke nar rechtsboven ‘)