Opwarmer 7 – 26 july 2023

Opwarmer 7

Donderdâg 2 november 2023 is ut 2e Groat Franeker Diktee.

Dit is de 7e opwarmer en laatste in disse reeks

Opwarmer 26 july:

Wat betekent: bij de frou hangt de flagge út

a. Se is bliid dat se fan haar man ôf is
b. Se is in ferwachting
c. Se is ongesteld
d. Se hout un feestsy.

 

Opwarmer 7

 

In augustus startte we me de 10 foarproêfkes foar ut Tweede Groat Franeker Diktee. Dan geve we jim ok ut goeie antwoard fan july.

Útslâg foaruge maand (juny)

Antwoard foaruge kear d. (a Duuf en b Dúf binne goëd)
Taalregel: De lang útsproken uu staat meestal foar stemloaze gliders, as f, g, s, mar ok faak foar de d. Disse uu mag ok kòrt as ú skreven wurde.