Opgave 9 – 25 òktober 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim metdoën an un priisfraag.

Hoefeul fouten staan der in de sin:
Hy froeg tefeul foor dy húzen.
a. 1
b. 4
c. 2
d. 3

Stuer jimme antwoard foar of op 29 òktober naar: info@genoatskap.fr

Foarproêfke 9 Groat Franeker Diktee

 

Útslâg foaruge week (18/10)

Se het un bòrdsy Ferboaden Toegang op hur búk
b. Se is foar mannen nyt intym te benaderen
Taalregel: Foar un -n, -d, -t òf -l wurdt de oo meestal broken en skreven as oa