Opwarmer 1 – 25 jannewary 2023

Opwarmer 1 Groat Franeker Diktee 2023

Donderdâg 2 november 2023 is ut 2e Groat Franeker Diktee. Dit is de 1e opwarmer.

Wat betekent: Ik hew al fijf dubbeltsys fonnen

  1. Ik reken mij ryk
  2. Ik bin al fijf kear op ut iis fallen
  3. Ik hew geluk had bij de lòtterij
  4. Ik hew fijf engeltsys op myn skouder

Opwarmer 1 Groat Franeker Diktee 2023

Bij de folgende opwarmer geve we jim ut goeie antwoard.