Opgave 10 – 2 november 2022

Donderdâg 3 november is ut Groat Franeker Diktee in Poort van Franeker. Dit is ut laatste foarproêfke.

Hoefeul woarden binne der nyt goëd speld?
Morgen is het dan eindelijk sufer, ut Groat Franeker Dictee.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Stuer jimme antwoard foar donderdâgavôn 3 november 18.00 uer naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te vermelden!

Foarproêfke 9 Groat Franeker Diktee

 

Útslâg foaruge week (26/10)

De dry spellingsfouten in de sin: Dou must dy niet su aanstellen juh! Binne: Dou mutst dy nyt su anstelle ju/jû!

Taalregel: Bij mutte is ut even spesjaal lette op de tweede persoan enkelfoud (dou). Je sêge dou must òf mustou, mar je skrive dou mutst òf mutstou.