Opwarmer 5 – 31 mei 2023

Opwarmer 5 Mei 2023 Groat Franeker Diktee

Donderdâg 2 november 2023 is ut 2e Groat Franeker Diktee. Dit is de 5e opwarmer.

Wat is ut just skreven sinonym foar ompiele?

a.    Omgriëme
b.    Omgrime
c.    Omgrieme
d.    Ômgrieme

Opwarmer 5 Mei 2023 Groat Franeker Diktee

 

Bij de folgende opwarmer geve we jim ut goeie antwoard.

Útslâg foaruge maand (april)

Antwoard foaruge kear (april): a.
In de zin “Het duurt mar fiif menuten” stonden 4 fouten. De juiste schrijfwijze is: Ut duert mar fijf minuten.
Taalregel: foar un -r wurdt de ú-klank altyd broken en skreven as un ue