Opgave 7 – 11 òktober 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim metdoën an un priisfraag.

Hoe skrive we in ut Franekers: De pannenkoek ligt in de vurenhouten keukenkast

a. De pannenkoek leit in de fuerenhouten keukenkast
b. De pannekoek leit in de fuerenhouten keukenkast
c. De pannekoek leit in de fuerehouten keukenkast
d. De pannenkoek leit in de fuerehouten keukenkast

Stuer jimme antwoard foar of op 15 òktober naar: info@genoatskap.fr

Foarproêfke 7 Groat Franeker Diktee

 

Útslâg foaruge week (11/10)

Wat betekent: Hij het syn broek op de freethaak setten?
b. Syn broek hangt onder syn grouwe búk

Taalregel: De ú komt allenug foar in un sloaten lettergreep, suas in búk of op ut ein fan un woard, suas in sú, menú.