Opgave 1 – 30 augustus 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim fanôf disse week idere kear metdoën an un priisfraag.

1. Wat is der met dyn fyts gebeurd as dy ‘naar fan gychem’ is?
a. Dan is dy fyts stoalen
b. Dan is dy fyts foar reparasy naar un fytsmaker
c. Dan is dy fyts naar de barrebysjes
d. Dan weetst nyt mear wêrst’ dyn fyts delsetten hest2
Stuer jimme antwoard foar 2 september naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te fermelden!
Foarproêfke 2e Groat Franeker Diktee
De oplòssing fan de opwarmer in july: “Wat betekent: Bij de frou hanget de flagge út” was c. se is ongesteld.