Welkom bij ut Genoatskap
Ut Genoatskap set um in foar ut gebrúk fan ut Franeker Stâdsdialekt en ut Stâdsfrys in de breedste sin fan ut woard. De Genoaten probeare ôns “taaltsy” su feul mogeluk te promoaten deur ut te praten en te skriven. Se erkenne dat ut Franekers op ferskillende manieren útsproken en skreven wurde kin.

We streve dernaar om, rekening houwend met dy ferskillen, ut Franekers su fast te lêgen in ut Franeker Woardeboek en de Taalgids foar ut Franekers dat dy houfast biede kinne foar hun dy ut prate en skrive. We steune ut útgeven fan publikasys in ut Franekers en òrganiseare ferskillende aktiviteiten wêr ’t ut Franekers un hoofdròl in speult.

Ut ônze statuten:
Studie en bevordering van het Franeker Stadsdialect d.m.v. diverse activiteiten, waarbij het Genoatskap zich in eerste instantie zal richten op het

      • samenstellen en publiceren van een woordenboek voor het Franekers in relatie tot het Nederlands, Leeuwarders, het Bildts en het Fries.
      • samenstellen en publiceren van een Taalgids voor het Franekers. (Sien: Projekten en publikasys.)
      • organiseren van voordracht-, opstel-, dicht- en vertaalwedstrijden en het Groat Franeker Diktee. De gelden die hiervoor nodig zijn, zullen voornamelijk uit subsidies en sponsoring bestaan. Doelgroep: Alle Franekers, oud-Franekers en geïnteresseerden in het Stadsfries.


Bestuer

Theo Kuipers, Mantgum, foarsitter, auteur Skandebankjes
Liesbeth Terpstra, Franeker, sikretarus
Gea Iedema-Zondervan, Franeker, penningmeester

Kontakt
sikretariaat@genoatskap.fr

Overuge leden
Wim Aalbers, Nijverdal, samensteller Woardeboek, auteur Taalgids foar ut Franekers
Annalies van der Pol-Bouma, Harlingen, redakteur Woardeboek
Anneke Tulp, Franeker, redakteur Woardeboek
Hylke Beerstra, Hilversum
Joop Dijkstra, Franeker
Roelina Tuinstra, Franeker
Teake Zijlstra, Hardegaryp

Sympatysanten
Julius Boekema, Franeker
Ype Dijkstra, Franeker

Ok Genoat wurde? Klik dan HIER .

Tòt slòt nòg even un mooi liedsy over ôns stadsy…