Opgave 4 – 20 september 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim metdoën an un priisfraag.

Welke sin klòpt?

  1. Hij is like groat as syn fader, mar groater as syn broër
  2. Hij is like groat as syn fader, mar groater dan syn broër
  3. Hij is like groat dan syn fader, mar groater as syn broër
  4. Hij is like groat dan syn fader, mar groater dan syn broër

Stuer jimme antwoard foar 24 september naar: info@genoatskap.fr

4e foarproêfke 2e Groat Franeker Diktee

 

Útslâg foaruge week (13/9)

Te fiter hewwe betekent:
(c) imand foar de gek houwe.

Taalregel: Franeker woarden beginne nooit met un v. De v ferandert in un f.