Opgave 5 – 27 september 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim metdoën an un priisfraag.

Hoe skrive we in ut Franekers: Ze loopt op plateauzolen?

a. Se loopt op platosoalen
b. Se loopt op plateausoalen
c. Se loopt op platósoalend.
d. Su loopt op plateausoalen

Stuer jimme antwoard foar of op 3o september naar: info@genoatskap.fr

 

5e foarproêfke 2e Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (20/9)

De sin “Hij is like groat as syn fader, mar groater as syn broër” (a) klopt.

Taalregel: In fergelikingen bruke Stâdsfriezen altyd as en nyt dan.