Met feul entoesjasme konduge wij an dat ut Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers foar ut earst un Groat Franeker Diktee òrganiseare sil.

Nou de basis der leit, su as ut 2-deligu woardeboek en un taalgids, fine wij ut tiid om un ferfòlg te geven an een fan de overuge doëlen fan ôns Genoatskap: ut òrganisearen fan un Groat Franeker Diktee.

Ut sil houden wurde op donderdâg 3 november 2022, 19:30 uer in Poort van Franeker!

Ja, ik wil metdoën en meld mij an!

Op ôns webside en ôns sosjale media ferskine (Facebook en Instagram) wekeluks un fraag, puzzel, taalweetsy en eigenaardugheden over ’t Franekers. Ut públyk en de doëlgroep (Franekers, oud-Franekers en geïnteressearden in ut Stadsfrys) gaan we hiermet opwarmen.

Derbij wille we ok online mear gebrúk make fan filmkes en gelúdsfragmenten, su as je dat in ut Franekers hoare kinne. Op dy manier rake we meensen in ut hart. Hè jou nòg mooi materiaal wat we dele kinne/magge, dan ontfange wij dat graag op: info@genoatskap.fr

Jou wille toch seker ok metdoën? Geef je dan direkt op! Dan wete we wêr we op rekene kinne!

Naar anmelden: https://forms.gle/E1bXWNPj2CCgNqedA

Alfast feul foarpret. En hè je fragen? Dan hoare we ut graag!

Út naam fan ut Bestuer fan ut Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers,
Anneke Tulp, Annalies van der Pol en Gea Iedema

 

Foarproêfkes Groat Franeker Diktee

Opgave 5 – 28 september 2022

 

Opgave 4 – 21 september 2022

 

Opgave 3 – 14 september 2022

 

Opgave 2 – 7 september 2022

 

Opgave 1 – 31 augustus 2022