Opgave 6 – 4 òktober 2023

Op 2 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim metdoën an un priisfraag.

Wat betekent: Hij het syn broek op de freethaak setten?

a. Hij het syn broek te groat kòcht
b. Syn broek hangt onder syn grouwe búk
c. Hij freet tefeul
d. Hij mut kleinere broeken kope

Stuer jimme antwoard foar of op 8 òktober naar: info@genoatskap.fr

Foarproêfke 6 Groat Franeker Diktee

 

Útslâg foaruge week (27/9)

Ze loopt op plateauzolen, is in ut Franekers: Se loopt op platósoalen (antwoard c.)

Om ferwarring in de útspraak deur un ferkearde klemtoan te foarkommen, bruke je in bepaalde gefallen un aksent grave: ´