Opgave 9 – 26 òktober 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag.

Soek de dry spellingsfouten:
Dou must dy niet su aanstellen juh!

Stuer jimme antwoard foar 29 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te vermelden!

Foarproêfke 9 Groat Franeker Diktee

 

Útslâg foaruge week (19/10)

Un ferheuginkje is c) un burrel

Taalregel: Een als lidwoord skrive we in ut Franekers as un. 1 as nummer, dan skrive we in ut Franekers een.