Opgave 8 – 19 òktober 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag.

Wat betekent ferheuginkje

  1. A) Yts wêr je o su’n sin in hewwe
  2. B) un trapke
  3. c) un burrel

Stuer jimme antwoard foar 22 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te vermelden!

Foarproêfke 8 Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (12/10)

Fertaling: accordeonist=akkòrdeonist, modderschuit= strontpraam en modeshow=moadesjo

Taalregel: At de c útsproken wurdt as k, dan skrive je dy ok as k. At de c útsproken wurdt as s, dan skrive je ok un s.
As de o un kòrte klank draagt, suas in dòp, dan bruke je un aksent aigu-> ò