Opgave 7 – 12 òktober 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag.

Fertaal de fòlgende woarden in ut Franekers:
Accordeonist, modderschuit, modeshow.

Stuer jimme antwoard foar 15 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te vermelden!

Foarproêfke 7 Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (5/10)

POATELE betekent:
b) foëtsy foar foëtsy naar mekaar toelope om te sien wy ut earst kieze mag

Taalregel: De oe wurdt meestal broken foar un -n, -d, -t of -l suas bij foët, groën en groët.