Opgave 6 – 5 òktober 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag.

Wat betekent POATELE?
a) Poaters plante
b) foëtsy foar foëtsy naar mekaar toelope om te sien wy ut earst kieze mag
c) ien un hak sette
d) poatsybaaie

Stuer jimme antwoard foar 8 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te vermelden!

Foarproêfke 6 Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (28/9)

MONDKAPJE skrive we in ut Franekers as: Smoeldoekje òf mônkapke

Taalregel: As de o útsproken wurdt as un lange klank, dan ferdubbelt de metklinker nyt, maar wurdt de o skreven as un ô, suas in ôns, bôle, môn