Opgave 5 – 28 september 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag.

Hoe skrive we in ut Franekers: MONDKAPJE?
Stuer jimme antwoard foar 1 òktober naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te vermelden!

Foarproêfke Groat Franeker Diktee, 5 Franekers Ferbynt

Útslâg foaruge week (21/9)

(d). 5 woarden waren fout skreven in de sin: “Die het ok niet foaraanstaan bij de útdeling van de goeie hersens” Dy het ok nyt foaranstaan bij de útdeling fan de goeie harsens.

Taalregel: Franeker woarden beginne nooit met un v. De v ferandert in un f.