Opgave 4 – 21 september 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim elke week idere kear metdoën an un priisfraag.
Hoefeul woarden binne nyt goëd skreven in de fòlgende sin?:
“Die het ok niet foaraanstaan bij de útdeling van de goeie hersens”.
a. 1
b. 3
c. 4
d. 5
Stuer dyn antwoard foar 24 september naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te fermelden!
Foarproëfke Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (14/9)

c) Tobbedânsers (bijnaam foar Harlingers) wurde deur Franekers ok wel Kanoekers noêmd. Harlingers sêge kanne en oek.

Taalregel: ut Nederlânse zullen is: sille, salle hoart in ut Franekers nyt foar te kommen. Su ok met ut Nederlânse kunnen en kennen, dat wurdt in ut Franekers fertaald met: kinne. Kanne en kenne dat kinne wij nyt.