Opgave 3 – 14 september 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim fanôf disse week idere kear metdoën an un priisfraag.

Wat binne Kanoekers?

  1. a) Mînsen dy naast heel feul andere dingen ok goëd kanoë kinne
  2. b) Un soutwaterfis dy, met deur de soutwinning, ferskeen in de sloaten fan Wâdhoeke

c ) Tobbedânsers

d ) Mînsen dy ok heel feul dingen kinne

Stuer jimme antwoard (op opgave 2) foar 17 september naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te fermelden!

Foarproefke 3 Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (7/9)

Fertaal in ut Franekers: “Hij heeft er geen tijd voor” is:

“Hij het ut nyt an tiid” òf “hij doët ut um nyt an tiid”

Taalregel: nyt, de y wurdt skreven in un sloaten lettergreep en wurdt kòrt útsproken.