Opgave 2 – 7 september 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim fanôf disse week idere kear metdoën an un priisfraag.

Fertaal in ut Franekers: “Hij heeft er geen tijd voor”

Stuer jimme antwoard (op opgave 2) foar 10 september naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te fermelden!

Opgave 2 Groat Franeker Diktee

Útslâg foaruge week (31/8)

c. De betekenis fan ut woard MOKSUS is domkòp

Taalregel: De U: staat de u in un open lettergreep sonder klemtoan, dan wurdt disse útsproken as u fan mug, suas in sudat en suwel.