Opgave 1 – 31 augustus 2022

Op 3 november fynt ut Groat Franeker Diktee plaats in de Poort van Franeker. As foarproêfke kinne jim fanôf disse week idere kear metdoën an un priisfraag.

Wat is de betekenis fan ut woard MOKSUS?
a) Dat is de sus fan dyn moeke
b) Ien dy dronken is
c) Domkòp
d) Franeker mosterd

Stuer jimme antwoard foar 3 september naar: info@genoatskap.fr en maak kans op un leuk pryske! Nyt fergete je naam en tillefoannummer te fermelden!

foarproefke 1 Groat Franeker Diktee