Projekten ôfronden

Nijntje in ut Franekers.
Fertaald deur Annalies van der Pòl-Bouma. Te koop (€ 6,95) in ônze Winkel, bij de Franeker boekhânels en fia Bol.com.

 

 

Merijntsje in ut Planetarium. 
Spesjaal skreven foar kynders fan 5 tòt 10 jaar deur Annalies van der Pòl-Bouwma. Illustrasys fan André Philips. Te koop (€ 3,95) in ônze Winkel, ut Planetarium en bij de Franeker boekhânels 

 

 

2e druk Taalgids foar ut Franekers.(200 pag.).
Deur Wim Aalbers, met steun fan Genoaten. Nòg nyt òffisjeel presenteard, maar wel al te koop in de Winkel.

Út ut Foarwoard:
Dit is geen learboek. Earder un naslagwerkje. Haal der út wat je dinke noadug te hewwen. Brúk dêrbij foaral de Inhoudsopgave. At je gewoan op je gefoël ôfgaan, komme je un heel end. De Gids is der om onsekerheden furt te nimmen. Ik mag lije dat de lezers hun houwe an ut mòtto fan ut Genoatskap: Franekers bruke komt earst, Geef skrive kin altyd nòg Mar at je dan in ut Franekers skrive wille, probear ut dan goëd te doën en laat dit boekje je dêrbij helpe. Is ut je dan nòg allemaal te droog, dan kinne je je nòg altyd fermake met de rymkes en sêgjes dy der tussendeur staan.
Dit is al weer de 2e. druk, met meer blâdsiden, útgebreidere spellingsregels ensufoart. (1e. druk is útferkòcht). Taalgids en Gemeente Waadhoeke

Skandebankjes.
Deur Theo Kuipers. Ferhalen over Franekers dy rôn 1800 saken útspookten dy nyt deur de beugel konnen. Naar anleiding fan gerechtsstukken út ut archief fan Tresoar.

Út ut Foarwoard:
De ferhaaltsys hewwe allemaal te maken met Franeker en ut doën en laten fan hur bewoaners. Dat doën en laten het foaral te krijen met de skaduwkanten fan ut leven. In dy skaduw speule um saken ôf dy ut daglicht nyt altyd ferdraagt. Mar je komme dêr wel in kontakt met un ander Franeker en foaral met andere Franekers as in de skiedenisboeken fan Hallema en Algra beskreven is. Faak binne ut Franekers dy bij de geboarte un ferkeard lòtsje trokken hewwe en an de onderkant fan de samenleving probearden te overleven. Maar skyn bedriigt, want ok boven in de boom hange ròtte appels!
De ferhalen binne allegaar waar gebeurd. Se binne baseard op bronnen dy bewaard bleven binne in de argiven fan ut Nedergerecht, ut Hòf fan Fryslân, de Arrondissementsrechtbank en de Franeker Akademy. Se wurde allemaal bewaard bij Tresoar in Leewarden. Un spesjale bron, dy in feul ferhalen un humoristise rol speult, is ut bijnamenboekje De Keutelstoker . Dit boekje, dat baseard is op un hânskrift fan Paulus Scheltema, is in 1977 útgeven deur Telenga’s Drukkerij B.V. Ut bevat su ‘n 600 bijnamen fan Franekers út de perioade tussen ruwweg 1750 en 1825 en dat is krekt de perioade wêrin de meeste ferhalen hun ôfspeule. Maar de lijst met bijnamen kon ok ânfuld wurde, want in de argyfstukken komme ok bijnamen foar dy nyt staan in ut werk fan Scheltema.
Un hoofdstuk út Skandebankjes leze?. Klik HIER .

Sprookjes van Grimm.
Onder eindredaksy fan Anne Tjerk Popkema en Pieter Duijf hewwe un ântal Genoaten (Wim Aalbers, Theo Kuipers, Annalies van der Pol-Bouma en Anneke Tulp) de fertaling fan seven sprookjes fan de broers Grimm in ut Franekers fersòrgd.

Ut was onderdeel fan un groater project wêrin per stâd seven sprookjes in ut eigen Stâdsdialekt fertaald wurdden. Tidens de manifestasy “Wys met ut Stadsfrys” (Franekers: Wiis met ut Stâdsfrys) is ut boek op 1 november 2018 in de Martinikerk ten doop houden.

 

 

Stikkers

Hoe kinne we ut Franekers op un ludike manier onder de ândacht bringe? dòchten un paar Genoaten en na wat harsensskrabben bòrrelden der wat spreuken op dy hiernaast en hierronder sien te binnen. 
At je se in een keer allemaal hewwe wille, dan binne se per fel fan 6 bij ut genoatskap te bestellen, kyk maar in ônze Winkel.


In útfoëring

Ut Woardeboek, ferskynt foarjaar 2021

Wurdt nog heel hard an werkt……
De redakteuren werke gestaag an de útbreiding fan ut Woardeboek.
Ut streven is un omvang fan 16.000 woarden.
De útgave sil digit
aal op disse site te raadplegen weze.
Mogeluk ferskynt ut Woardeboek ok in druk.
We hope ut Woardeboek in 2021 òf mogeluk earder klaar te hewwen.

 

Op stapel

   • Ut Groat Franeker Diktee Ut plan is om een kear per jaar un diktee in ut Franekers te òrganisearen op basus fan un paar hoofdstukjes út de Taalgids.
   • Ferhalen en gedichtenUt hele jaar kinne ferhalen en gedichten in ut Franekers instuerd wurde. Se wurde allemaal op disse site publiseard in de oarspronkeluke en kòrrisjearde tekst Elk jaar in oktober wurde de 3 mooiste ferhalen en 3 mooiste gedichten deur ut Genoatskap útsòcht en krije un pryske. At ut de moeite weard is, kin ut Genoatskap probeare un seleksy fan de ferhalen en gedichten te bundelen en út te geven.
   • Kursus: Franeker deur en deur De kursus sil bestaan út 5 tòt 7 bijeenkomsten en sil nyt allenug gaan over ut Franekers. Ut Franekers komt in elke bijeenkomst un bitsy fan werom. Ut sil su feul mogeluk de foërtaal weze, mar as goeie Franekers sille de kursusleiders hun anpasse wêr dat noadug.
   1. De histoary fan Franeker in woard en beeld tot 1900.
   2. De histoary fan Franeker in woard en beeld tot fandaag.
   3. Bisondere gebouwen en plakken in de stâd.
   4. Franeker kommersjeel
   5. Franeker kultureel
   6. Gemeenteluke plannen op kòrte en lange termyn fan Franekeradeel/Wâdhoeke.